یک-پیشنهاد-برای-افزایش-کیفیت-اورژانس-جاده-ای::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:یک-پیشنهاد-برای-افزایش-کیفیت-اورژانس-جاده-ای
اورژانس جاده ای
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
دیدگاه/
یک پیشنهاد برای افزایش کیفیت اورژانس جاده ای
پیشنهاد من این است که بخش خصوصی اورژانس های بین راهی راه اندازی کند.