زباله-مازندران::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:زباله-مازندران
رودخانه مازندران
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
رودخانه های مازندران در تهدید زباله
رودخانه های معروف مازندران از جمله تجن ، هراز ، چشمه کیله ، بابلرود ، تالار و سیاهرود در معرض تهدید زباله قرار دارند چراکه روزانه صدها تن زباله چه به صورت فردی و یا از سوی دستگاههای عمومی در حاشیه ان ریخته می شود