دانشگاه-های-علوم-پزشکی-مازندران-و-گیلان::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دانشگاه-های-علوم-پزشکی-مازندران-و-گیلان
اورژانس جاده ای
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
دیدگاه/
یک پیشنهاد برای افزایش کیفیت اورژانس جاده ای
پیشنهاد من این است که بخش خصوصی اورژانس های بین راهی راه اندازی کند.