برنج-شمال::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:برنج-شمال
برنج شمال
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
جشنواره ملی برنج مازندران با طعم برنج قاچاقی برگزار شد
سومین جشنواره ملی برنج مازندران با طعم برنج قاچاقی به میزبانی آمل در حالی برگزار شد که با وجود دعوت وزیر جهاد کشاورزی، جشنواره بدون وی و حتی استاندار مازندران به اجرا درآمد